หน้าแรก

ธีมการประชุม

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  • ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  • กีฬาเพื่อสุขภาพ ในชีวิตวิถีใหม่ในระยะวิกฤติและหลังพ้นภัยโควิด -19”

  • รูปแบบการจัดการ/พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อชีวิตวิถีใหม่ในระยะวิกฤติและหลังพ้นภัยโควิด -19”

  • สุขภาพชายแดน/ชายขอบในชีวิตวิถีใหม่

กำหนดการ

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. กล่าวรายงาน โดย คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.15 - 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มุมมองการจัดการศึกษาด้านสุขภาพในระยะวิกฤติและหลังพ้น”
โดย .....................................................
09.45 - 10.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากร เนื่องในวาระฉลองการครบรอบ 15 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10.00 - 10.50 น. บรรยาย หัวข้อ ก้าวผ่านวิกฤตโควิค....สู่วิถีชีวิตใหม่ และการจัดการใหม่ร่วมกัน
โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.
10.50 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพในระยะวิกฤติและหลังพ้นภัยโควิด -19
โดยนายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร บรรณธิการวารสารควบคุมโรค
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและนำเสนอผลงานนวัตกรรม
15.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และพักรับประทานอาหารว่าง

อัตราค่าลงทะเบียน

คำชี้แจงการลงทะเบียนและส่งบทความ
ช่องทางการชำระเงิน
ลงทะเบียน

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100